Wydawnictwo specjalizuje się w książkach poetyckich, prozatorskich, dla dzieci oraz antologiach i rocznikach,w języku polskim i z przekładami. Wszystkie charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i atrakcyjną szatą edytorską (redakcja, oprawa, papier i druk najwyższej jakości). Podążając z duchem czasu, obok tradycyjnie drukowanej książki możemy zaproponować wydanie w formie e-book i audiobook.

Nie jest tajemnicą, że Fundacja Poetariat powstała (2022) na solidnych podwalinach inicjatywy twórczej, którą jest Poetariat (2016) i wydawnictwa autorskiego Magdaleny Kapuścińskiej (2015), a dotychczasowi współpracujący z nami Autorzy wystawili nam dumne 5 gwiazdek. Razem przez ten okres wydaliśmy ponad 100 książek. Dziękujemy za zaufanie

Od początku naszych działań przez Poetariat przewinęło się i rozwinęło swoje twórcze skrzydła setki zadowolonych Autorów (poezji, wierszy dla dzieci i prozy). Wielu z nich dzięki temu, że rozwinęli swój literacki warsztat odnoszą sukcesy na skalę krajową, międzynarodową i międzykontynentalną, wydają kolejne piękne dzieła, uczestniczą w międzynarodowych publikacjach, ich utwory i książki tłumaczone są na inne języki i zdobywają światowe wyróżnienia, nagrywają audiobooki, czerpią radość z pisania.

Wielu z nich dzięki naszym opiekuńczym skrzydłom odważyło się wyłonić z otchłani szuflad i dysków komputera by pokazać swoją twórczość.

Cieszymy się, że możemy być inicjatorami i świadkami ich w pełni zasłużonych laurów.

Jesteśmy tu dla Ciebie
z bogatym doświadczeniem
i otwartym sercem.
Pozwól nam zaopiekować się

Twoim talentem.

Statut Fundacji POETARIAT

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja „Poetariat”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Kapuścińską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Karasiak w kancelarii notarialnej w Wieluniu, w dniu 28.01.2022 r.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wieluń.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicieli.
 5. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami oraz ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja opiera swoją działalność na pracy w szczególności świadczonej w formie wolontariatu, a także na pracy członków zarządu. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne, w tym z członkami Zarządu.
 8. Fundacja używa pieczęci z napisem FUNDACJA POETARIAT.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady  oraz formy działania Fundacji

 • 5

Celem Fundacji jest działalność wydawniczo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i dorosłych uzdolnionych literacko, a także osób uzdolnionych artystycznie w dziedzinach wspierających literaturę, jak również szeroko pojęta dobroczynność, działalność oświatowa, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

 • 6
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wydawanie  książek o różnorodnej tematyce i reprezentujących różne gatunki literatury

2) wspieranie i prezentację twórców, artystów – ich rozwoju, dorobku i ich działań kulturalnych, artystycznych, społecznych, ze szczególnym naciskiem na rozwój kultury literackiej. Wspieranie uznanych, zdolnych twórców w różnych dziedzinach sztuki, a także tych zapomnianych; Promując ich w kraju i za granicą, przyznając nagrody, stypendia, a także przekładając ich dzieła na inne języki.

3) propagowanie wartościowych zjawisk artystycznych, idei czytelnictwa poezji i prozy, rozwoju intelektualnego społeczeństwa oraz działań humanitarnych. Propagowanie zdrowego stylu życia i higieny psychicznej.

4) integrację środowisk twórczych, akademickich, społeczności lokalnych w zakresie rozwoju kultury i sztuki, a także na rzecz poszanowania idei tolerancji i wielokulturowości.

5) upowszechnianie, promowanie dorobku współczesnej i historycznej literatury polskiej, europejskiej, światowej. Rozwój świadomości literackiej, kulturalnej i społecznej.

6) organizowanie, wspieranie i propagowanie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego, oświatowego i kulturalnego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, inwalidów i seniorów. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju osobistego, kulturalnego, społecznego, zawodowego. Rozwijanie i rozbudzanie różnych form aktywności twórczej kształtowanie świadomości twórczej, nakłanianie do rozwoju i wytworzenia nawyków samodoskonalenia w każdym zakresie życia.

7) organizacja i wspieranie działań niekomercyjnych, niszowych, awangardowych w sztuce. Popieranie nowatorskich postaw artystycznych.

8) wspieranie osób niepełnosprawnych i chorych, dzieci oraz seniorów w dostępie do dóbr kultury, do edukacji formalnej i nieformalnej, umożliwianie im udziału w spotkaniach z literatami i artystami w warunkach dla nich przystosowanych oraz promocja  działań twórczych.

9) przeciwdziałanie wykluczeniu. Stwarzanie możliwości wyrównywania szans w życiu publicznym i kulturalnym,

10) promocję czytelnictwa książek.

 1. Fundacja może prowadzić działania wymienione w ust. 1 w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej.

 Majątek i dochody Fundacji

 • 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych wniesiony przez Fundatorkę przy powoływaniu Fundacji oraz inne środki finansowe i prawa majątkowe  nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 8

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji od osób prawnych i instytucji publicznych
 3. zbiórek publicznych,
 4. majątku fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych,
 6. funduszy publicznych i ze środków UE,
 7. działalności odpłatnej statutowej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na cele statutowe, w tym na pokrycie kosztów działalności fundacji.

Władze Fundacji

Zarząd

 • 9
 1. Władzą Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd może składać się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym oprócz Prezesa w skład Zarządu może wchodzić Wiceprezes i Sekretarz Fundacji.
  3. Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Fundatorka, w tym wyznaczając im funkcje.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. Rezygnację członek Zarządu składa pozostałym członkom Zarządu na piśmie lub w formie dokumentowej (skan podpisanego oświadczenia).
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
  6. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  7. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatorki lub każdego członka Zarządu.
  8. Na posiedzeniu Zarządu musi być obecny Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu.
 4. Fundatorka może odwołać cały Zarząd lub któregokolwiek z jego członków w każdym czasie.
  10. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
 5. trwałego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
 6. stanu zdrowia niepozwalającego na pełnienie funkcji,
 7. niedopełnienia obowiązków,
 8. działania na niekorzyść Fundacji, rozumianej jako straty majątkowe lub wizerunkowe
 9. Fundatorka może być członkiem Zarządu.

 

 • 10
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) podejmowanie decyzji w zakresie:
  – działalności statutowej Fundacji,

– finansów Fundacji,
– zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
– powoływania i ustalania struktury organizacyjnej Fundacji,
– uchwalania programów i planów działania Fundacji
– uchwalania rocznych i perspektywicznych planów finansowych,

– przyjmowania darowizn, zapisów i spadków,

– podpisywanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

 1. b) realizacja celów statutowych Fundacji,
 2. c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 3. d) powoływanie pełnomocników Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, gdy wszyscy członkowie zarządu są obecni (również w postaci spotkań elektronicznych za pomocą komunikatorów internetowych lub telefonicznych). Zawiadomienie nie jest wtedy konieczne. W przeciwnym przypadku Członków Zarządu zawiadamia się o planowanym posiedzeniu nie mniej niż 24 godziny wcześniej. Zawiadomienia dokonuje się w dowolny sposób, który umożliwia potwierdzenie zaznajomienia się obiorcy z jego treścią (np. email lub telefonicznie).
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie albo w ramach stosunku pracy,

albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy o świadczenie usług zarządzania. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje z tytułu udziału w pracach tego organu zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym kosztów podróży.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 • 11
 1. Fundację reprezentuje:
 2. a) Prezes Fundacji samodzielnie albo
 3. b) członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu albo
 4. b) Wiceprezes wspólnie z Sekretarzem Fundacji.
 5. W zawieraniu umów i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik Zarządu Fundacji powołany do tego celu przez Zarząd.
 6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do załatwienia poszczególnych spraw Fundacji, innych niż opisane w ust. 2.

Zmiana statutu fundacji

 • 12

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka. W przypadku, kiedy podjęcie decyzji przez Fundatorkę nie jest możliwe, zmian w statucie może dokonać Zarząd jednogłośnie.

Postanowienia końcowe

 • 13
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • 14
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

Fundacja Poetariat
KRS 0000952525
NIP 8322090220
REGON 52119218600000